PSCVN At a Glance

Member Login
Username:
Password:
Remember Password:   
Register
Forgot your password ?

Amazon: any best deals ?
   

BH Photo: any best deals ?

Donation
Now you can make a tax deductible contribution securely online through PayPal

Latest News

Ban Điều Hành Mới PSCVN 2017-2019
Tin Tức PSCVN
Hội nhiếp ảnh PSCVN đã bầu lại Chủ Tịch và Ban Điều Hành niên khóa 2017-2019. Nhiệm kỳ Ban Điều Hành cũ niên khóa 1915-2017 đã chấm dứt.
Tân Ban Chấp Hành mới gồm có:

Chủ Tịch: Henry Nguyễn, M.D.
Phó Chủ tịch : Dean Vũ
Thư Ký: Thư Huyền
Thủ Quỹ: Hân Dương

Thành thật chúc mừng tân Ban Điều Hành và đặc biệt chúc mừng bác sĩ Henry Nguyễn trong sứ mạng chủ tịch . Hy vọng hội nhiếp ảnh PSCVN sẽ thăng tiến nhiều trong những năm tới.
Hội cũng cám ơn các anh chị trong Ban Điều Hành cũ, nhất là cựu chủ tịch Sĩ Huỳnh đã bò nhiếu công sức giúp hội trong những năm vừa qua. Chúc anh may mắn trong nhiệm sở mới tại Arizona.

Hội nhiếp ảnh PSCVN
Private Statement |  Disclaimer
Copyright © 2006-2013 WWW.PSCVN.ORG